خرید یک ماشین جدید، تحکیم قرارداد فروش یا قراردادن خود برای ارتقاء شغل می‌تواند شامل مذاکره باشد. خوشبختانه مهارت مذاکره قابل یادگیری و پیشرفت است. یک راه برای ادامه پیشرفت ارزیابی عملکرد شما در آخرین مذاکره است. تجزیه و تحلیل آن به عنوان یک موفقیت یا شکست می‌تواند به شما کمک کند تا برای مورد بعدی آماده شوید. اما، چگونه می توانید موفقیت یا عدم موفقیت یک مذاکره را ارزیابی کنید؟