نگاهی به این فهرست از سویی شادی آور است که ایرانیان امروز، پس از 600 – 700 سال دوباره در قله علم و دانش جهان ایستاده اند. ولی در عین حال سبب غم و ناراحتی است که چرا نه تنها در درون ایران کار نمی‌کنند، بلکه تقریبا همه آنها از ایران کاملا بریده اند و کمترین ارتباط علمی و مدیریتی با دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی و بازرگانی درون کشور هم ندارند تا از تجربیات آنها بهره گیری شود. اما با این وجود دیدن افتخارات افراد این لیست باعث خوشحالی برای همه ایرانیان می‌شود.