سخنرانی در جمع برای بسیاری از ما ترسناک است، اما با آمادگی و طرز فکر صحیح، می‌توانیم به خود کمک کنیم تا بر آن غلبه کنیم و سخنران عمومی بهتری شویم. سخنرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر شما بتوانید با یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای کار خود را در سخنرانی موردنظر شروع کنید، قطعاً به نتایج دلخواه خواهید رسید. درواقع موفقیت 90 درصدی شما در یک سخنرانی به برنامه‌ریزی شما بستگی دارد.